Regulamin

Regulamin gabinetu Forever Beauty Instytut Kosmetologii Justyna Pietrasz.

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

Postanowienia ogólne

 1. Godziny otwarcia gabinetu Forever Beauty:
  1. Poniedziałki i czwartki w godzinach 10: 00 – 18: 00
  2. Wtorki, środy i piątki w godzinach 8:00 – 20:00
  3. W soboty w godzinach 8:00 – 16:00

Rezerwacja dla usług w Tarnowskich Górach może nastąpić telefonicznie pod nr 575 441 605 , w Gliwicach 32 235 27 43, mailowo: foreverbeauty@wp.pl, za pomocą aplikacji Messenger Facebook / ForeverBeautyInstytutKosmetologii, ForeverBeautyInstytutKosmetologiiGliwice oraz online: www.eforeverbeauty.pl

 1. Salon oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, zaproszeń upominkowych, pakietów zabiegowych i wiele innych usług. Aktualna oferta dostępna jest w recepcji oraz na stronie internetowej eforeverbeauty.pl
 2. Wszystkie usługi świadczone w gabinecie Forever Beauty mają na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej tj. nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium RP, a porady udzielane przez  nasz personel nie są poradami lekarskim.
 3. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 4. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez gabinet Forever Beauty zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 5. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.
 6. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.
 7. Nasze promocje i rabaty nie łączą się. Regulamin poszczególnych promocji określają odrębne regulaminy.
 8. Za usługi świadczone w gabinecie Forever Beauty płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.
 9. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na nasz adres Forever Beauty sp zoo, Aleja Kwiatów 25, 42-600 Tarnowskie Góry.
 10. Zabrania się filmowania oraz fotografowania na terenie gabinetu Forever Beauty bez uzyskania wcześniejszej zgody osoby upoważnionej do reprezentowania gabinetu.
 11. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu gabinet Forever Beauty nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 12. Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich prawni opiekunowie.
 13. Personel gabinetu Forever Beauty zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zarezerwowanego zabiegu do 24 godzin przed jego terminem, lub w wyjątkowych sytuacjach w dniu zarezerwowanej wizyty, w sytuacjach losowych, niezależnych od firmy.

 

Klient

 1. Klientem gabinetu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.
 3. Klient gabinetu Forever Beauty zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i  P. Poż., oraz wykonywania poleceń pracowników gabinetu.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe na terenie gabinetu z przyczyn zależnych od Klienta.
 5. W przypadku, gdy klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zadatku w wysokości 50 % wartości rezerwowanej usługi, który przepada z chwilą ponownego niestawienia się w umówionym terminie. Wpłaty zadatku można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na nasze konto. W obydwu przypadkach kwota musi zostać zaksięgowana na koncie gabinetu Forever Beauty  najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.
 6. Nieprzystąpienie do zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Gabinet do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego klienta i naliczenia mu za następny zabieg ceny do 50% wyższej.

 

Zabiegi

 1. W trosce o wysoką jakość usług w gabinecie Forever Beauty klient jest zobowiązany do punktualnego przyjścia na umówiony zabieg.
  1. Umówiona godzina jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku zabieg zostanie skrócony o ilość minut spóźnienia danego Klienta.
  2. Czas podany obejmuje czas wejścia do pomieszczenia i samego zabiegu.
 2. Klient będący naszym gościem pierwszy raz zobowiązany jest do przybycia 10 minut przed wyznaczoną godziną zabiegu, w celu wypełnienia „Karty  Klienta” i/lub świadomej zgody na przeprowadzenie zabiegu, która jest niezbędna do rozpoczęcia usługi.
 3. Przed przystąpieniem do zabiegu pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
 4. Klient może odmówić podawania swoich danych, wówczas nie ma możliwości skorzystania z rabatów, promocji oraz nie jest powiadamiany o usługach i produktach promocyjnych.
 5. Każdy klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych zabiegów i powikłań pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez klienta.
 6. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu, mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg zabiegu, w szczególności o:
  • chorobach serca,
  • używaniu rozrusznika serca,
  • chorobach nowotworowych,
  • stanach zapalanych w fazie ostrej,
  • przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych,
  • ciąży lub okresie połogowym,
  • posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych),
  • przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi
  • oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 7. Każdorazowo, gdy zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 8. Zakup zabiegu lub korzystanie z innych usług w gabinecie Forever Beauty równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych w gabinecie Forever Beauty oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Za ewentualne konsekwencje odpowiedzialność ponosi klient.
 9. Personel gabinetu Forever Beauty zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania zabiegu klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych, w przypadku nie wypełnienia, lub nieprawidłowego wypełnienia formularza Karta Klienta, złego samopoczucia klienta. W przypadku braku wcześniejszego powiadomienia personelu gabinetu Forever Beauty o ww. chorobie i uzyskaniu zgody na zabieg – opłata wniesiona przez Klienta nie zostanie zwrócona.
 10. Personel gabinetu Forever Beauty zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotka się z zachowaniem klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp.).

 

Szczególne zalecenia

 1. Masaż: Klient umówiony na masaż lub zabieg na ciało zobowiązany jest do przybycia odświeżonym po prysznicu.
 2. Choroba: Jeśli klient jest chory lub przeziębiony zobowiązany jest do odwołania wizyty i wcześniejszego poinformowania gabinetu Forever Beauty o tym fakcie. Ma to na celu ochronę zdrowia pozostałych klientów i naszego personelu.
 3. Pedicure: przed zabiegiem klient nie powinien samodzielnie obcinać paznokci i wykonywać żadnych czynności związanych z poprawą stanu stóp – to jest celem zabiegu pedicure.
 4. Terapie specjalistyczne: Klient zobowiązany jest do szczegółowego przestrzegania zaleceń personelu gabinetu Forever Beauty, ponieważ mają one istotny wpływ na powodzenie terapii.

Bony upominkowe

 1. Bon upominkowy, zwany dalej bonem/zaproszeniem upominkowym to
  1. bon na zabiegi kosmetyczne lub kosmetyki sprzedawane w gabinecie Forever Beauty,
  2. na określoną kwotę który zostaje nabyty w gabinecie przez klienta, dalej zwanego zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwaną dalej Obdarowaną.
 2. Bony upoważniają do skorzystania/zakupu zabiegów kosmetycznych lub kosmetyków w gabinecie zgodnie z aktualnym cennikiem.
 3. Bon upominkowy jest wypisywany dla konkretnej osoby (lub firmy) na określoną kwotę lub na konkretnie wybrane zabiegi.
 4. Bon może być zakupiony poprzez:
  1. zamówienie złożone za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres foreverbeauty@wp.pl,
   • wówczas płatność dokonywana jest przelewem,
   • bon  może być odebrany w siedzibie gabinetu Forever Beauty w Tarnowskich Górach lub w Gliwicach
   • bądź wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres za dopłatą w wysokości ceny wysyłki listu poleconego.
   • może być wystawiony e-voucher i przesłany drogą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu.
  2. Wizytę w gabinecie.
 5. Płatność za bony upominkowe może nastąpić gotówką, przelewem, kartą płatniczą.
 6. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia bonu upominkowego, gabinet Forever Beauty nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.
 7. Ważność bonu upominkowego
  1. wynosi 3 miesiące od daty zakupu. Dopuszcza się przedłużenie ważności w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim poinformowaniu gabinetu Forever Beauty w czasie zakupu bądź w momencie, gdy ważność bonu upominkowego dobiega końca.
  2. Po zakończeniu ważności bony upominkowe będą zamykane i nie będzie możliwa ich realizacja.
 8. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione bony upominkowe.
 9. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu zabiegu
  1. z informacją o płatności bonem.
  2. płatności bonem należy poinformować przed rozpoczęciem zabiegu lub przed zakupem kosmetyków.
 10. Jeżeli osoba dysponująca bonem upominkowym, nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, gabinet traktuje to jako usługę zrealizowaną.
 11. Dopuszcza się możliwość zamiany zabiegu wykupionego na bonie upominkowym na równowartość innych zabiegów oferowanych w gabinecie Forever Beauty w przypadku wystąpienia przeciwwskazań.
 12. Zakup bonu lub usługi stanowi potwierdzenie, że kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

Pakiety i karnety zabiegowe

 1. Zakup pakietu zabiegów w promocyjnej cenie zobowiązuje klienta do przestrzegania zaleceń prowadzącego kosmetologa m. in. zachowanie należnych odstępów między zabiegami oraz wykorzystanie całego pakietu tak, aby rezultaty były najkorzystniejsze dla klienta.
 2. Rabat przyznawany do serii zabiegów wyklucza wszelkie wymiany zabiegów na inne w tej cenie.
 3. Klient ma możliwość wykupienia masaży/zabiegów w „serii” – otrzymując karnet na daną serię. Przy wykupie serii masaży/zabiegów obowiązuje opłata „z góry”.
 4. Każdy karnet objęty jest terminem ważności (max 3 miesiące).
  • O ważności karnetu decyduje jego data rozpoczęcia lub kupna (zależy od pisemnych ustaleń z personelem gabinetu Forever Beauty).
 5. Promocje nie łączą się.

Reklamacje

 1. Gabinet Forever Beautygwarantuje wykonanie usług z oferty w najwyższym standardzie wdł wiedzy i umiejętności swoich pracowników, którzy są przygotowani do wykonywania zabiegów technicznie i merytorycznie.
 2. Klient ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu usługi/zabiegu w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu. Po upływie tego terminu, gabinet zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu wpłaconej zaliczki bądź całej należności. Jednakże, w zamian na prośbe klienta, może zaproponować wykorzystanie wpłaconej wcześniej kwoty na dowolną inną usługę/zabieg.
 3. Od wadliwie wykonanej usługi klient może zgłosić reklamację, która zostanie rozpatrzona i zostaną zaproponowane rozwiązania które, jeśli wina za wadę leży po stronie salonu usatysfakcjonują Klienta. Sytuacje, kiedy gabinet nie ponosi odpowiedzialności:
 4. brak efektów zabiegowych jeśli klient nie przeszedł nieprzerwanej serii zabiegów, która została zaproponowana w zależności od zabiegu lub stosowanego urządzenia,
 5. uszczerbki na zdrowiu po zabiegu wynikłe z zatajenia schorzenia lub leków przyjmowanych przez Klienta,
 6. mechaniczne uszkodzenie paznokcia, rzęs, na skutek czego nastąpiło złamanie paznokcia lub odprysk lakieru,szybsze wypadanie rzęs,
 7. niestosowanie się do zaleceń pozabiegowych przekazanych przez personel, na skutek czego doszło do niepożądanych komplikacji, przede wszystkim nie korzystanie ze słońca po zabiegach złuszczania, lasera i CPL oraz stosowanie preparatów z filtrami UV, brak higieny po zabiegach depilacji, brak kontynuacji kuracji na wrastające paznokcie czy inne problemy stóp
 8. Reklamacje związane ze stylizacją paznokcii przedłużaniem rzęs:

– Żel, akryl, lakiery hybrydowe – do 3 dni od wykonania usługi obowiązuje gwarancja jakości (poprawki odprysków lakieru odbywają się na koszt gabinetu),

– przedłużanie rzęs każdą wybrana metodą – do 3 dni od wykonania usługi obowiązuje gwarancja jakości (poprawki wypadających rzęs odbywają się na koszt gabinetu),

 

Wszelkie reklamacje należy kierować na adres mailowy: foreverbeauty@wp.pl